Förskolan
Käpphästen 

Förskoleplats

Om du är nyfiken på vår förskola så är du varmt välkommen att kontakta rektor för att höra mer. Det går också bra att boka tid för att besöka Käpphästen.

När det gäller själva ansökan om plats så har Stockholms stad har ett gemensamt ansökningssystem för att söka plats i fristående pedagogisk verksamhet. Barn mellan ett och fem år har rätt att gå i förskola eller fritidshem om du som vårdnadshavare

 • arbetar

 • studerar

 • är aktivt arbetssökande

 • är föräldraledig för syskon.

Vid vårdnadshavares föräldraledighet för syskon har det äldre barnet rätt till förskola maximalt 30 timmar i veckan. Barn har rätt till plats från ett års ålder och detta kallas platsgaranti. Om plats inte kan erbjudas där barnet står i kö, erbjuds plats så nära hemmet som möjligt, i det stadsdelsområde där barnet är folkbokfört. Läs mer... 

Köregler för intagning

Tidigast möjliga ködatum är barnets sexmånadersdag och förskolan tar emot barn från 12 månaders ålder. Ansökan om plats vid Föräldrakooperativet Käpphästen görs via Stockholm stads gemensamma ansökningssystem.

Det går även att ansöka via blankett om

 • du av någon anledning inte kan använda den digitala servicen.

 • du och/eller ditt barn har skyddad identitet

 • du är från ett land inom EU och inte kommer att få svenskt personnummer

 • du är asylsökande med LMA-kort.

Skicka den ifyllda blanketten till: Serviceförvaltningen Kontaktcenter Förskola - Skola, Box 7005, 121 07 Stockholm-Globen

Fördelning av lediga platser på Käpphästen sker enligt nedan ordning;

 1. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade i verksamheten.

 2. Barn med längst kötid som önskar plats till den månaden då platsen är ledig eller tidigare. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, det vill säga äldre barn går före yngre.

(ovan turordningsregler enligt beviljat undantag från öppenhetskrav i enlighet med 8 kap. 18§ skollagen)

Flest platser i augusti

Det finns flest lediga platser i augusti, då många barn lämnar förskolan för att börja skolan. Du kan få erbjudande om plats i augusti redan i början på året. Resten av året finns platser i huvudsak om någon flyttar eller av annan anledning byter förskola.

Informationssamtal och besök

Innan ett erbjudande om plats skickas så tar någon från förskolans föräldragrupp kontakt med den intresserade familjen för att presentera förskolan lite närmare, inklusive de åtaganden som kommer med att ha sitt barn på Käpphästen. Det är ett bra tillfälle att ställa frågor och höra en annan familjs erfarenheter av Käpphästen. Intresserade familjer brukar också erbjudas att besöka förskolan.

Alla medlemmar i kooperativet skall vara representerade i styrelsen eller i en arbetsgrupp. Man kan tacka nej till en styrelsepost men inte till medlemskap i en arbetsgrupp. Alla föräldrar skall ha ett uppdrag. Den familj som är medlem förväntas under en period inneha något av de “tyngre” uppdragen, som kräver lite större arbetsinsats. En dag/ termin är det Gårdsdag där någon från varje familj ska vara med. Tidigare hade förskolan ett joursystem och att familjerna själva städade förskolan på helgerna men inte längre. Istället har varje familj en mindre helguppgift ca 3ggr/år, som tar ca 30-60 minuter att utföra.

Tacka ja eller nej

Erbjudande om plats förmedlas via mejl och sms. Svara på erbjudandet i Stockholms stads e-tjänst Förskola och fritidshem. Behöver du istället svara via en svarsblankett, hör av dig till Kontaktcenter: Telefon: 0850811550 E-post: forskola@stockholm.se , samt till den person på Käpphästen du varit i kontakt med, alternativt rektorn.

Stå kvar i kön

Tackar du ja eller nej till ett erbjudande kan du välja att stå kvar i kön till högre rangordnade val, medan de lägre rangordnade valen automatiskt tas bort. Läs mer om köregler på Stockholms stads hemsida...

Avgifter för förskola

Käpphästen följer Stockholms stads regler och nivåer vad gäller barnomsorgsavgift: En avgift ska betalas varje månad när barnet går i förskolan eller i fritidshem. Den ska betalas även när ditt barn är ledigt och under eventuell uppsägningstid. Aktuella belopp hittar du här. 

Beräkna din avgift

Det går att beräkna en preliminär avgift via Stockholms stads hemsida.

Avgiftens storlek

Avgiften för förskola och fritidshem beräknas på

 • den sammanlagda månadsinkomsten i det hushåll där ditt barn är folkbokfört

 • antalet barn som är folkbokförda i samma hushåll och är inskrivna i förskola eller fritidshem

 • den tid ditt barn är på förskolan (vistelsetid).

Maxtaxa

Det finns ett högsta belopp för hur stor avgift som ska betalas. Det kallas maxtaxa. Den används om hushållets sammanlagda inkomst är 54 830 kronor per månad eller mer. Den högsta avgiften för ett barn är 1 645 kronor per månad.

Heltidsavgift

Heltidsavgift gäller för barn som är mellan ett och två år och som går mer än 30 timmar i veckan i förskola eller fritidshem. I augusti det år barnet fyller tre år ändras beloppet till deltidsavgift, oavsett antal timmar.

 • Barn 1 (yngsta barnet): 3 procent av inkomsten, högst 1 645 kronor per månad

 • Barn 2: 2 procent av inkomsten, högst 1 097 kronor per månad

 • Barn 3: 1 procent av inkomsten, högst 548 kronor per månad

 • Barn 4 och följande: ingen avgift

Deltidsavgift

Deltidsavgift gäller för barn som är mellan ett och två år och som går högst 30 timmar i veckan i förskola eller fritidshem. I augusti det år barnet fyller tre år gäller deltidsavgift, oavsett antal timmar.

 • Barn 1 (yngsta barnet): 2 procent av inkomsten, högst 1 097 kronor per månad

 • Barn 2: 1 procent av inkomsten, högst 548 kronor per månad

 • Barn 3: 1 procent av inkomsten, högst 548 kronor per månad

 • Barn 4 och följande: ingen avgift

Mer information om avgifter för förskolan hittar du på Stockholms stads hemsida.

Säg upp plats eller byta förskola

Uppsägning av plats eller byte av förskola följer Stockholms stads regler och görs via deras e-tjänst eller blankett:

Vid uppsägning eller byte av förskola eller pedagogisk omsorg går det att göra på två sätt.

 1. Använd i första hand e-tjänsten Förskola och fritidshem.

 2. Använd blanketten för uppsägning om det inte finns möjlighet att använda e-tjänsten.

Uppsägningstiden är en månad och räknas från den dag då uppsägningen kommer in till stadsdelsförvaltningen eller den fristående verksamheten som själva hanterar sin tilldelning av platser. Avgiften ska betalas även under uppsägningstiden.

Om barnets plats sägs upp och plats återfås inom tre månader, betalar du avgift under mellantiden. Detta gäller inte om uppsägningen sker på grund av

 • byte av placering till ett annat stadsdelsnämndsområde eller

 • byte av placering från förskola till fritidshem.

I övrigt kan platsen sägas upp om:

 • barnet inte är på förskolan under en längre period eller

 • det finns två obetalda månadsräkningar.

Ett skriftligt besked ges alltid vid uppsägning och uppsägningstiden är två månader.

Läs mer om uppsägning och byte av förskola på Stockholms stads hemsida.