Förskolan
Käpphästen 

Föräldrakooperativet

Föräldrakooperativet Käpphästen är en ekonomisk förening bildad 1990 med organisationsnummer: 716421-4533

Styrelsen och arbetsgrupperna

Föreningen drivs av barnens föräldrar, som genom en vald styrelse, är arbetsgivare till förskolans anställda. Styrelsen har övergripande ansvar för verksamheten, föreningens ekonomiska förvaltning och det löpande administrativa arbetet. Den väljs under en föreningsstämma (ett stormöte) som hålls årligen. Föräldrar som inte ingår i styrelsen tillhör istället en arbetsgrupp och/eller har ett uppdrag som IT-ansvarig, brandskyddsansvarig eller valberedare.

Inblick och påverkan

Det är viktigt att föräldrarna kan påverka och få en inblick i verksamheten. Under årsstämman redogörs det för verksamhetsplanen, ekonomin samt verksamhetsberättelsen och för att samtliga föräldrar ska veta vad som beslutas och diskuteras av styrelsen under vanliga styrelsemöten, förs det även protokoll (anteckningar) som skickas ut. Familjerna kan också ta del av propositioner (förslag från styrelsen) och påverka genom att till exempel skriva motioner (egna förslag). Läs om hur du skriver en motion... Styrelsen kommunicerar främst via email medan rektorn och pedagogerna använder Förskoleappen, där vårdnadshavarna kan lägga in schema, anmäla frånvaro, ta del av dokumentation från barnens aktiviteter, läsa notiser, veckobrev och månadsbrev.

Nedan följer information om huvuddokument och uppdrag i föreningen.

Verksamhetsplan och budgetbeskrivning

Verksamhetsplanen och budgeten är viktiga grundbultar i föreningens arbete.

 • En verksamhetsplan beskriver hur en förening jobbar, syftet med verksamheten och vilka mål och visioner som finns.

 • En budget är en plan över hur mycket pengar föreningen kommer använda, och hur mycket pengar som behövs för att hålla igång.

Genom verksamhetsplanen och budgeten så kan föreningen:

 • ge en inblick i verksamheter och aktiviteter under året.

 • ta ansvar över verksamheterna och ekonomin.

 • utvärdera förenings- och verksamhetsmålen, vilket gör att de utvecklas.

 • verka transparent gentemot nya intresserade föräldrar.

Ladda ner verksamhetsplan...

Stadgar

Stadgarna är föreningens grundläggande regler och det är föreningsstämman som beslutar om dem. Stadgarna ska alltid innehålla information om:

 • föreningens namn

 • styrelsens säte, alltså den kommun där föreningsstämman ska hållas

 • föreningens verksamhet

 • medlemmarnas insats

 • antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

 • hur föreningsstämman ska sammankallas

 • vilka ärenden som ska finnas med på den ordinarie föreningsstämman

 • föreningens räkenskapsår

 • hur vinsten ska fördelas och reglerna för detta

 • vad som ska hända med föreningens tillgångar om den avvecklas.

Utöver de obligatoriska uppgifterna kan föreningen lägga till innehåll i stadgarna. (Bolagsverket)

Ladda ner stadgar...

Styrelse

Ordförande: Har huvudansvaret för styrelsen, styrelsens arbete och emailadress. Firmatecknare och ledare av krisgruppen.

Kassör: Tar hand om de övergripande ekonomiska uppgifterna.

Löneadministratör: Ansvarar för att samtliga löner blir korrekta och betalas ut i tid.

Revisor: Granskar föreningens redovisning och förvaltning. Denna roll är outsourcad.

Sekreterare: För protokoll vid sammanträden och stämmor samt ser till att protokollen blir justerade, godkända, utskickade och arkiverade.

Personalansvarig: Säkerställer att föreningen agerar ansvarsfullt som arbetsgivare och agerar länk mellan personal och styrelse.

Ledamöter: Ansvarar för den eller de arbetsuppgifter som ordförande delegerar ut.

Suppleanter: Om styrelseledamöterna inte kan fullfölja sina arbetsuppgifter träder suppleanter in i deras ställe.

Arbetsgrupper och övriga uppdrag

Arbetsgrupper:

Trivselgruppen: Står för organiserandet av fika under den årliga Fixardagen samt för arrangemanget och inköpet av avslutnings- och avtackningspresenter.

Tekniska gruppen: Ansvarar för utemiljön, skicket på lokalerna och inredningen, larmfunktionen och kontakten med hyresvärden.

PR-gruppen: Står för PR och kommunikation av förskolan gentemot nya intressenter. Välkomnar och informerar nya familjer i verksamheten.

Övriga uppdrag:

IT-ansvarig: Har övergripande ansvar för hemsidan och Förskoleappen.

Valberedningen: Värvar nya representanter till styrelse, arbetsgrupper och övriga förtroendeuppdrag.

Brandskyddsansvarig: Ansvarar över att det utförs kontroller av brandskyddet och att personalen får regelbunden brandskyddsutbildning.