Förskolan
Käpphästen 

GDPR

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen ersatte personuppgiftslagen (PUL) 2018. Dataskyddsförordningen gäller som lag i Sverige och är överordnad skollagen i de delar som gäller just persondataskydd.

Här följer information om personuppgiftsbehandling riktad till bl.a vårdnadshavare med barn inskrivna på Föräldrakooperativet Käpphästen, vårdnadshavare med barn i kö till förskolan samt anställda. Förskolan behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsregler och vår personuppgiftspolicy. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du vissa rättigheter och rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig. Föräldrakooperativet Käpphästen genom styrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med förskolan angående behandling av personuppgifter genom att kontakta oss på styrelse@kapphasten.se

Ändamål och hantering

Personuppgifter från vårdnadshavare med barn inskrivna, vårdnadshavare med barn i kö till en förskoleplats, samt anställda på Föräldrakooperativet Käpphästen, sparas och behandlas i samband med följande ändamål.

Personuppgifter från vårdnadshavare samt barn som är inskrivna används för att:

 • inkomstanmälan som ett underlag för vårdnadshavares månadsavgift

 • för att ha en akutlista där alla telefonnummer samt barnets personnummer finns vid utflykt, barnets sjukdom och/eller vid ev. olycksfall

 • anmäla personuppgifter till kommunen för att få bidrag för förskoleverksamhet

 • tillgodose barnens vistelsebehov, behovsunderlag för barnens vistelsetider baserat på vårdnadshavares arbetstider/arbetsgivare/tillsynsbehov

 • registrering i Förskoleappen (observera dock att personliga uppgifter som registreras i Förskoleappen kontrolleras och behandlas enligt den personuppgiftspolicy som gäller för Förskoleappen och inte av Föräldrakooperativet Käpphästen)

 • inskrivning/kontrakt dokument

 • förskolans verksamhet ska kunna nå ut med information via epost, vilket innebär att vårdnadshavares epostadresser och telefonnummer etc lagras

 • andra uppgifter som behövs för att administrera till exempel gruppindelningar av barnen, underlag för utvecklingssamtal med vårdnadshavare eller

 • vid dokumentation av handlingsplaner och åtgärdsplaner, i dokumentation av anmälan till socialtjänst, polis, sjukvård, brandkår, tillbud, incidentrapport, kränkande behandling eller sexuella trakasserier

 • anteckningar i elevvårdande verksamhet och annan information som behövs för jämförliga ändamål.

Vårdnadshavares/Vårdnadshavarnas namn, adress, telefonnummer, epostadress och behovsdatum för omsorg samt barnets personnummer för att:

 • kunna stå i kö till Föräldrakooperativet Käpphästen

 • för att vi ska kunna komma i kontakt med dessa vårdnadshavare vid erbjudande om eventuell plats.

Anställdas personuppgifter används till att:

 • administrera den anställdes lön, försäkringar, pension, tjänstereglemente och övriga anställningsvillkor osv.

 • för att kunna nå anhöriga vid olycksfall eller liknande samt anhöriglista/vikarielista

 • för att kunna nå den anställde utanför arbetstid angående arbetsrelaterade frågor

Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med inskrivning eller anställning på Föräldrakooperativet Käpphästen är laglig då den är nödvändig för fullgörandet av barnomsorgstjänst/arbetsgivaråtaganden och för att förskolan har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål:

 • Utifrån samtycke.

 • Eller i andra fall där behandling är nödvändig för att fullgöra avtal kring barnomsorg samt att fullgöra laglig skyldighet.

 • Skydda den registrerades vitala intressen.

 • Fullgöra arbetsuppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

 • Tillgodose ett berättigat intresse hos personuppgiftsansvarig (intresseavvägning)

Känsliga uppgifter

Behandling av personuppgifter som är att anse som känsliga, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller allergier och/eller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag. Ändamålen för att behandla personuppgifter är att sköta administration, arbetsgivarskyldigheter, samt ovannämnda ändamål. Vi kan också komma att behandla personuppgifter för statistiska ändamål. Personnummer registreras eftersom det är viktigt att förskolan ska kunna säkerställa identiteten på inskriva barn, vårdnadshavare samt anställda. Personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i Föräldrakooperativet Käpphästens IT-system och lämnas enbart ut till tredje part om sådan utlämning är förenlig med gällande dataskyddsregler och lag. Vid all hantering av personuppgifter iakttar vi behovet av säkerhet och sekretess. Då en eller flera av de registrerade är barn, krävs särskilt skydd av personuppgifterna. Därför är t.ex. dokument med personuppgifter skyddade i låst förvar som endast rektorn/förskolechefen som är personuppgiftsbiträde har tillgång till, samt av denne utsedd personuppgiftshandläggare/dataskyddsombud. Akutlista med barnens och vårdnadshavarnas kontaktuppgifter finns tillgängliga för medarbetare på förskolan och förvaras inlåst. All behandling av personuppgifter sker vidare utifrån att adekvata tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder har vidtagits i enlighet med de krav som ställs utifrån gällande dataskyddsregler. Samtliga anställda och övriga som förskolan svarar för och som behandlar personuppgifterna är bundna av en sekretessförbindelse motsvarande vad som krävs enligt gällande dataskyddsregler och vad som i övrigt följer av lag.

Lagringstiden

Föräldrakooperativet Käpphästen behandlar dina personuppgifter så länge du står i kö, har ett barn inskrivet eller är anställd hos oss. När barnet har slutat på förskolan/din anställning har upphört/barnet har nått åldern för att börja i förskoleklass raderas personuppgifterna. Förskolan kommer då endast att fortsätta lagra uppgifter om det följer någon sådan skyldighet på grund av lag.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, så kallad dataportabilitet. Du kan också begära att ett tidigare samtycke avseende personuppgifter ska ändras. Kontakta styrelsen vid begäran, missnöje eller frågor via styrelse@kapphasten.se Du har också rätt att vända dig till datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen.