Förskolan
Käpphästen 

Klagomålshantering

Stockholms stad undersöker regelbundet om förskolor uppfyller kraven i Skollagen , Läroplanen, övriga författningar och Stockholms stads riktlinjer. Skollagen reglerar exempelvis vilka rättigheter och skyldigheter barn och deras vårdnadshavare har. Läroplanen beskriver förskolans värdegrund, vad barnen ska få möta under sin tid i förskolan och vilket ansvar rektorn och förskollärarna har. Skriftliga rutiner för att ta emot klagomål och utreda klagomålen är reglerat i Skollagen. Upptäcks brister ska förskolan se till att de åtgärdas.

Nedan följer information om Föräldrakooperativet Käpphästens ställningstagande gällande utveckling, ansvarsområden, rutiner och hantering av synpunkter och klagomål.

En möjlighet att utvecklas

På Föräldrakooperativet Käpphästen anses synpunkter och klagomål medföra att brister kan rättas till och verksamheten förbättras. Vårdnadshavarnas och personalens inflytande och engagemang gör att föräldrakooperativet stärks och utvecklas på ett positivt sätt för alla, särskilt barnen. Det ökar även trovärdigheten och legitimiteten för verksamheten genom att visa på att förskolan tar barnens, vårdnadshavarens och personalens synpunkter på allvar.

Ansvarsområde och rutin

Syftet med rutiner för synpunkter och klagomålshantering är att kunna identifiera och förebygga brister inom förskolan, samt att identifiera nya och icke tillgodosedda behov. Huvudmannen ansvarar för att rutinen finns och fungerar och rektorn ansvarar för att rutinen tillämpas och följs upp på ett praktiskt sätt. Vårdnadshavare ska även informeras kontinuerligt (t.ex. vid inskolning, föräldramöte) om rutiner och hur de används.

Synpunkter och klagomål

För anmälan, utredning, dokumentation och arkiv används en klagomålshanteringsblankett.

Missnöjda vårdnadshavare kontaktar i första hand barnets pedagoger på avdelningen. Om problemet inte löses och ditt missnöje kvarstår kan du vända dig till rektorn. Skulle det vara så att du ändå är missnöjd, kan du göra ett skriftligt klagomål på avsedd klagomålsblankett, eller via mail till ordförande eller rektor.

Det går bra att lämna synpunkter anonymt, men då kan du inte få svar/återkoppling.

Inom 10 arbetsdagar ska rektor/styrelsen ge svar på klagomålet. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annnat skäl kräva längre tid för oss att undersöka. Behöver vi mer än 10 arbetsdagar meddelar vi dig orsaken till att det tar längre tid.

Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras.

Om huvudmannen (styrelsen) blivit kontaktad, men synpunkter inte hanterats, kan anmälan göras till Stockholms stad via en anmälningsblankett.  Vid klagomål gällande kränkande behandling ska Skolinspektionen  kontaktas.