Förskolan
Käpphästen 

Verksamhet och utbildning

Verksamheten drivs utifrån en likabehandlingsplan och demokratiska värderingar, som ska skapa trygghet samt lägga grunden för ett livslångt lärande hos barnen. Läs om likabehandlingsplanen...

Ansvaret för att utbildningen följer gällande regelverk ligger på huvudmannen (styrelsen). Skolchefen (rektorn) bistår dock styrelsen och säkerställer att verksamheten följer föreskrifterna. Rektorn ansvarar över den löpande pedagogiska verksamheten, som planeras utifrån läroplanen (Lpfö18) tillsammans med erfarna, utbildade och engagerade pedagoger och barnskötare. Läs om Lpfö18... 

Utbildningen verkar för att varje barn ska få sina behov tillgodosedda, känna tillit till sin egen förmåga och vara aktivt problemlösande och ansvarstagande. Då förskolan är Grön Flagg-certifierad, genomsyras verksamheten dessutom av ett kvalitets- och handlingsinriktat miljöarbete. Läs om Grön Flagg...

Nedan följer fyra huvudkategorier om förskolans vision och strategi samt läroplanens inverkan på verksamheten. Kategorierna utgörs av; tema och projektarbeten, strategier och arbetssätt, utvecklingsområden samt implementering av mål och riktlinjer enligt läroplan. För en full överblick; läs i verksamhetsplanen...

Tema och projektarbete

Miljö och hållbarhet

Hållbar utveckling betyder att leva i ekologisk, social och ekonomisk balans för att inte äventyra framtiden. Framtiden är barnens och därför har miljö och hållbarhetsarbetet en övergripande roll i det pedagogiska arbetet på förskolan. Miljöarbetet är både handlingsinriktat och kvalitetssäkrat eftersom Käpphästen utgår ifrån läroplanen (Lpfö18, s.9) och är Grön Flagg-certifierat; ett internationellt initiativ som drivs av Håll Sverige Rent och ingår i det internationella nätverket och lärandeprogrammet Eco-Schools.

Utgångspunkten är att arbetet med hållbar utveckling inte är en engångsföreteelse utan något som ständigt utvecklas i verksamheten. Projektet är ämnesöverskridande och utifrån barnens intresse; planeras, utförs och dokumenteras de olika delprojekten av pedagogerna. Tillsammans med barnen utforskar de ämnet med hjälp av utomhuspedagogik för att utvecklas i matematik, naturvetenskap, språk, estetik, motorik, teknik, kommunikation, lek och sociala färdigheter. Utomhuspedagogik är en växelverkan mellan lärande inomhus och lärande utomhus, ett samspel mellan platsen, hållbar utveckling, den personliga hälsan och jordens hälsa. Läs mer...

Strategier & arbetssätt

Pedagogisk verksamhet

Rektorn och personalen genomför en ämnesöverskridande planering med stöd av läroplanen (Lpfö18) utifrån det övergripande temat hållbar utveckling. De förbereder sedan material och aktiviteter utifrån barnens intressen/behov och integrerar det i en flexibel utomhuspedagogik. Därefter utförs, dokumenteras och utvärderas verksamheten, för att utvecklas och kvalitetssäkras. Läs mer...

Dynamik och bemötande

Genom pedagogernas engagemang och lyhördhet samt hög personaltäthet och begränsade gruppstorlekar, kan trygghet skapas och varje barns individuella behov tillgodoses. Personalen strävar efter att vara nyfikna, medforskande och närvarande förebilder, i en miljö där barnen hörs och deras åsikter och tankar respekteras och uppmuntras. Läs mer...

Leken och lärandet

Utbildningen sker både inomhus och utomhus med tillgång till inspirerande material i kreativa lärmiljöer. Leken är grunden för lärandet och rörelseaktiviteter varvas med exempelvis musik, matematik, naturvetenskap, språk, teknik och sociala färdigheter.

Förskolan erbjuder högläsning och böcker samt tar del av kulturutbud. Det finns dessutom ett stort utrymme för fantasilek med rekvisita och utklädnad. Tillgången till leksaker är fri och vid skapande och bygg/konstruktion får barnen pröva på olika kreativa material och tekniker. Även spel av diverse slag och digitala verktyg/hjälpmedel integreras pedagogiskt i undervisningen. Läs mer...

Utvecklingsområden

Ökad fysisk aktivitet

Verksamheten kommer att fortsätta utvecklas i en fysiskt aktiv inriktning, då forskning visar att barn som rör på sig är mer friska och sunda. Förskolans kontinuerliga utomhusaktiviteter i naturen ger både motorisk träning och rörelseglädje. Vistelser i naturen är dessutom hälsofrämjande, då den ger ro och välbefinnande samtidigt som materialet bjuder på en könsneutral, inspirerande och tillgänglig lärmiljö. Läs mer...

Högläsning

Förskolan kommer att säkerställa att högläsning har en central roll i verksamheten. Tid avsätts i läsvänliga inne- och utemiljöer och för att högläsningen ska bli givande och utvecklande kommer små grupper utformas inför lässtunden. Läs mer...

Information och kommunikation

Vårdnadshavarnas insyn, förståelse och engagemang i verksamheten är A och O för att föreningen ska fungera. Därför fortsätter Käpphästen att utveckla och bedriva ett transparent styrelse- och verksamhetsarbete, där god kommunikation och tillgång till viktig information utgör två av grundstenarna.

Förutom information på hemsidan, så löper ett internt kommunikations- och informationsflöde genom Förskoleappen. Där finns även tillgång till grundläggande informationsfiler. Styrelsen kommunicerar även via email och WhatsApp. Läs mer...

Implementering av mål & riktlinjer enligt läroplan

Normer och värden (Lpfö 18, s. 12)

Pedagogerna agerar förebilder och ger barnen verktyg för att kunna hantera vardagliga situationer på ett sunt och hållbart sätt. Läs mer...

Omsorg, utveckling och lärande (Lpfö18, s.13)

Utbildningen är aktiv, utforskande, lekfull och trygg. Den formges utifrån barnen och vävs runt läroplanens mål och riktlinjer. Läs mer...

Barns delaktighet och inflytande (Lpfö18, s.16)

Främjandet av social utveckling och ansvarsförmåga ger barnen utrymme för känslor och åsikter. De lär sig empati/solidaritet, inflytande och ansvarstagande samt uppmuntras att pröva på utmaningar. Läs mer...

Förskola och hem (Lpfö18, s. 17)

Kommunikationen mellan personal och föräldrar är ärlig och öppen. Den sker via inskolningssamtal, daglig kommunikation, dokumentation, utvecklingssamtal, föräldramöten, veckobrev, månadsbrev och hemsidan. Läs mer...

Uppföljning, utvärdering och utveckling (Lpfö18. s.18)

För att planera, utvärdera och utveckla en kvalitetsutbildning hålls personalmöten, planeringsdagar och utvärderingsdagar. Läs mer...

Förskollärares ansvar i undervisningen (Lpfö18. s.19)

Varje arbetslag har en förskolepedagog, som leder undervisningen och utformandet av de pedagogiska miljöerna utifrån de reflektioner som görs i arbetslaget. Läs mer...